Usługi księgowe, kadrowo-płacowe i sprawozdawcze dla lekarzy i podmiotów medycznych.

kontakt
1

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe i sprawozdawcze dla lekarzy i podmiotów medycznych, dostosowane do indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy decydujesz się na całkowity outsourcing procesów finansowo-księgowych, czy też posiadasz własny, wewnętrzny dział finansów i potrzebujesz profesjonalnej pomocy w określonym obszarze.

2

Nasze innowacyjne podejście w świadczeniu usług umożliwia usprawnienie procesów księgowych i sprawozdawczych, przy jednoczesnym zarządzaniu wieloma funkcjami w chmurze.

3

Ze względu na złożoność przepisów i szybkie tempo zmian w ustawodawstwie utrzymanie efektywności procesów księgowych w dobrej kondycji i pełnej zgodności z przepisami staje się niezwykle trudne i wymaga dużych zasobów. Decydując się na Nasze usługi w zakresie księgowości i raportowania, zyskujesz pewność przestrzegania wszystkich wymogów prawnych.

Najważniejszym naszym aktywem jest unikalna wiedza naszych ekspertów, którzy codziennie pracują nad jej aktualizacją, zdobywając nowe doświadczenia projektowe o charakterze zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Jednym ze sposobów na wykorzystanie tego potencjału jest organizacja szkoleń oraz warsztatów, które z jednej strony w formule akademickiej przekazują skumulowane informacje dotyczące wybranej tematyki z dużą „porcją” caseów, z drugiej zaś pozwalają na interakcję i aktywny udział uczestników.

Nasi partnerzy

Zakres usług biura rachunkowego

Księgowość i Podatki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych Klienta,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych Klienta,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych Klienta,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,
 • doradztwo podatkowe.

Kadry i płace to m.in.:

 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny),
 • reprezentowanie przed ZUS,
 • prowadzenie spraw BHP,
 • zgłaszanie lub aktualizacja Klienta (pracodawcy) do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • zgłaszanie lub aktualizacja Klienta (pracodawcy) do Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników Klienta (pracodawcy),
 • sporządzanie projektów według danych podanych przez Klienta (pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego): umów o pracę, porozumień zmieniających warunki płacy i pracy, wypowiedzeń zmieniających umowę o pracę, rozwiązań umowy o pracę za zgodną wolą stron, rozwiązań umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązań umowy o pracę bez wypowiedzenia, dodatkowych umów z pracownikami, a mianowicie: umów o zakazie konkurencji, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, umów dotyczących korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych, umów zlecenia, umów o dzieło,

Ponadto:

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • sporządzanie każdego innego sprawozdania finansowego (niż roczne sprawozdanie finansowe),

Cennik biura rachunkowego

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest indywidualnie, po zapoznaniu się przez nas z dokumentacją Twojej firmy. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Proponowane przez nas ceny są cenami orientacyjnymi i kształtują się od 250 zł netto.

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • klasyfikacja dokumentów pod względem kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie podstawowych wskaźników finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzanie podatkowych przelewów bankowych,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za popełnione błędy.
Księgi handlowe

Ceny za usługę kształtują się od 800 zł netto.

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym, aktualnym stanem prawnym;
 • dekretację dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji ( umorzenia );
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towaru i usług VAT;
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy – bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych spółek prawa handlowego lub właścicieli w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych;
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze według ustalonych z klientem raportów;
 • sporządzanie dowodów wpłat na poszczególne tytuły podatków;
 • sporządzanie zeznań finansowych i GUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych.
Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS to koszt jedynie 90 zł netto za 1 pracownika.

 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników;
 • sporządzanie dowodów wpłat składek na stosowne ubezpieczenia
 • sporządzanie dowodów wpłat z tytułu należnych podatków od wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych.